Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 Deklaracja dostępności Strony Internetowej Żłobka Gminnego w Świerzawie.

Żłobek Gminny w Świerzawie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zlobek.swierzawa.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego dostępnego pod adresem: https://zlobek.swierzawa.pl

Data publikacji strony internetowej: 03 czerwca 2019

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 26 maja 2021

Strona internetowa w znacznej części jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz z wykorzystaniem testów European Internet Inclusion Initiative (eiii.eu), z których to testów wynika, że strona internetowa Żłobka Gminnego w Świerzawie spełnia wymagania  w blisko 98 procentach.

Żłobek Gminny Jeżów Sudecki będzie na bieżąco usuwać niedogodności w postaci:

  • – Uzupełnienia opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków
  • – Możliwości odwrócenia kolorów
  • – Dodanie przyjaznego przycisku do zmiany kontrastu i wyróżnienia treści

Ponadto planowane są cykliczne testy zgodności strony.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia 20 maja 2021 roku.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. 

Osobą odpowiedzialną jest Dorota Wolska, adres poczty elektronicznej zlobek@swierzawa.pl. 

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 75 713 5000. 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Żłobek Gminy w Świerzawie ul. Dworcowa 4a, 59-540 Świerzawa.

Wejście do żłobka znajduje się od ulicy Dworcowej 3.

Budynek Żłobka Gminnego w Świerzawie jest budynkiem jednokondygnacyjnym przystosowanym do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Żłobek wyposażony jest w toaletę dla niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe do wszystkich pomieszczenia są dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Przed budynkiem nie wyznaczono  miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Żłobku Gminnym w Świerzawie nie ma pętli indukcyjnej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego oraz tłumacza online.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Dorota Wolska